Kasulikku

 

Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministeerium vastutab Eestis maapõueressursside (sh turba) säästliku ja perspektiivika kasutamise eest. Turba kasutamist reguleerivad Eestis Maapõueseadus ning selle alamaktid.

 

 

Eesti Märgalade Ühing

Ühingu eesmärgiks on kaasa aidata Eesti märgalade (sood, lamminiidud jne) kaitsele ja arukale majandamisele ning nendega seonduvate loodusressursside (turvas, järvelubi jne) säästlikule majandamisele.

 

 

Eestimaa Looduse Fond

ELFi sihiks on aidata kaasa allesolevate soode säilimisele ja vajadusel kuivendusest rikutud osade taastamisele. Seda eelkõige olemasolevatel looduskaitsealadel, kus on juba kokku lepitud tegevused soode hoidmiseks.

 

 

International Peatland Society

Rahvusvaheline turbaühing (International Peatland Society- IPS) on nii eraisikuid, ettevõtteid kui organisatsioone koondav sõltumatu ühing, mille eesmärgiks on turbaalade ja turba ressurssi vastutustundlik ja jätkusuutlik majandamine.

 

 

Wetlands International

Ülemaailmne märgalade kaitsega tegelev mittetulundusühing.

 

 

Energy Peat Europe

Energy Peat Europe (EPE) esindab kütteturba positsiooni Euroopa Liidu tasemel. Ühingu eesmärgiks on kütteturbaga seonduvate regulatsioonide monitoorimine, erinevatel avalikel aruteludel osalemine ning sotisaalmajanduslikult mõistlike otsuste propageerimine.

 

 

Growing Media Europe

Growing Media Europe AISBL on rahvusvaheline kasvusubstraatide tootjaid esindav mittetulundusühing Euroopa tasemel. Nende põhieesmärgiks on kasvusubstraate puudutavate regulatsioonide monitoorimine ning valdkonna õiglase ja ausa kaubanduse propageerimine Euroopas.

 

 

Responsibly Produced Peat

RPP tegeleb ausa ja vastutustundliku turba tootmise sertifitseerimisega. Sertifikaat on ettevõtetele vabatahtlik.